skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Chủ đề: Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Cutler, David M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productivity change in health care

Cutler, David M; Mcclellan, Mark

The American economic review, 2001, Vol.91(2), pp. 281-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cost and financing of health care

Cutler, David M

The American economic review, 1995, Vol.85(2), pp.32-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What has increased medical-care spending bought?

Cutler, David M; Mcclellan, Mark B ; Newhouse, Joseph P

The American economic review, 1998, Vol.88(2), pp.132-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generational aspects of Medicare

Cutler, David M; Sheiner, Louise

The American economic review, 2000, Vol.90(2), pp. 303-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The value of health: 1970 - 1990

Cutler, David M; Richardson, Elizabeth

The American economic review, 1998, Vol.88(2), pp.97-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of medicaid expansions on public insurance, private insurance, and redistribution

Cutler, David M; Gruber, Jonathan Holmes

The American economic review, 1996, Vol.86(2), pp.378-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The geography of Medicare

Cutler, David M; Sheiner, Louise

The American economic review, 1999, Vol.89(2), pp. 228-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality, efficiency, and market fundamentals the dynamics of international medical-care reform

Cutler, David M

Journal of economic literature, 2002, Vol.40(3), pp. 881-906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walking the tightrope on Medicare reform

Cutler, David M

The journal of economic perspectives : EP : a journal of the American Economic Association, 2000, Vol.14(2), pp. 45-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tax reform and the stock market an asset price approach

Cutler, David M

The American economic review, 1988, Vol.78(5), pp.1107-1117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising inequality? Changes in the distribution of income and consumption in the 1980s

Cutler, David M; Katz, Lawrence F

The American economic review, 1992, Vol.82(2), pp.546-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1992  (1)
  2. 1992đến1994  (1)
  3. 1995đến1995  (1)
  4. 1996đến1998  (3)
  5. Sau 1998  (5)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...