skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Tác giả/ người sáng tác: Curato, Nicole xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Power in Deliberative Democracy: Norms, Forums, Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power in Deliberative Democracy: Norms, Forums, Systems

Curato, Nicole ; Hammond, Marit ; Min, John B.

Series ISSN: 2524-714X ; ISBN: 978-3-319-95533-9 ; E-ISBN: 978-3-319-95534-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-95534-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...