skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Cunche, Mathieu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
DEMO: Himiko: A human interface for monitoring and inferring knowledge on Bluetooth-Low-Energy objects
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEMO: Himiko: A human interface for monitoring and inferring knowledge on Bluetooth-Low-Energy objects

Celosia, Guillaume ; Cunche, Mathieu

DOI: 10.1145/3317549.3326297

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cunche, Mathieu
  2. Celosia, Guillaume

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...