skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: American Association for the Advancement of Science (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Culliton, Barbara J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dingell: AIDS researcher in conflict. (Rep. John Dingell)

Culliton, Barbara J.

Science, May 11, 1990, Vol.248(4956), p.676(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer board attacks tobacco

Culliton, Barbara J.

Science, Feb 17, 1989, Vol.243(4893), p.889(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hammer seeks $1 billion to cure cancer. (Armand Hammer)

Culliton, Barbara J.

Science, April 1, 1988, Vol.240(4848), p.19(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene therapy: into the home stretch. (includes related article on adenosine deaminase deficiency)

Culliton, Barbara J.

Science, August 31, 1990, Vol.249(4972), p.974(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Which patient did Gallo's virus come from? (Dr. Robert Gallo)

Culliton, Barbara J.

Science, Oct 19, 1990, Vol.250(4979), p.368(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics of the heart. (pork-barrel politics & funding of artificial heart research)

Culliton, Barbara J.

Science, July 15, 1988, Vol.241(4863), p.283(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bush goes 0 for 2 with Anthony Fauci. (appeal to head the National Institutes of Health)

Culliton, Barbara J.

Science, Nov 17, 1989, Vol.246(4932), p.880(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Gallo probe. (National Institutes of Health investigation of AIDS researcher Robert C. Gallo) (part 1)

Culliton, Barbara J.

Science, June 22, 1990, Vol.248(4962), p.1494(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene therapy clears first hurdle. (editorial)

Culliton, Barbara J.

Science, March 16, 1990, Vol.247(4948), p.1287(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panel backs fetal tissue research. (Human Fetal Tissue Transplantation Research panel)

Culliton, Barbara J.

Science, Dec 23, 1988, Vol.242(4886), p.1625(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NIH delays gene transfer experiment. (National Institutes of Health) (includes related article)

Culliton, Barbara J.

Science, Nov 11, 1988, Vol.242(4880), p.856(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene therapy proposed. (proposal to test a gene therapy for a children's immune deficiency)

Culliton, Barbara J.

Science, March 9, 1990, Vol.247(4947), p.1181(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Baby Doe" squad adviser says HHS was insensitive

Culliton, Barbara J

Science (New York, N.Y.), 17 June 1983, Vol.220(4603), pp.1255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 11644005 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wanted: normal brains. (donations of healthy brain tissue needed for research)

Culliton, Barbara J.

Science, Feb 17, 1989, Vol.243(4893), p.889(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Culliton, Barbara J
  2. Culliton, B J
  3. Culliton, B.
  4. Barbara J. Culliton
  5. Culliton, Barbara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...