skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cull, Nicholas J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Long Road to Public Diplomacy 2.0: The Internet in US Public Diplomacy

Cull, Nicholas J.

International Studies Review, March 2013, Vol.15(1), pp.123-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: 10.1111/misr.12026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WikiLeaks, public diplomacy 2.0 and the state of digital public diplomacy

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2011, Vol.7(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2011.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy: taxonomies and histories.(Section One: Theorizing Public Diplomacy)(Author abstract)

Cull, Nicholas J.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, 2008, Vol.616, p.31(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pearl Harbor and public diplomacy: 70 years on

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2012, Vol.8(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2012.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Iron Brand: Margaret Thatcher and public diplomacy

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2013, Vol.9(2), p.67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2013.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of the Hillary Clinton era in US public diplomacy

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2013, Vol.9(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2013.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy: Taxonomies and Histories

Cull, Nicholas J

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 2008, Vol.616(1), pp.31-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716207311952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The legacy of the Shanghai Expo and Chinese public diplomacy

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2012, Vol.8(2), p.99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2012.11

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinking and swimming at the Yeosu expo: Public diplomacy and nation branding in South Korea, 2012

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2012, Vol.8(4), p.249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2012.23

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A region speaks: Nordic public diplomacy in historical context

Cull, Nicholas J.

Place Branding and Public Diplomacy, 2016, Vol.12(2-3), p.152(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in a Changing World

Cowan, Geoffrey ; Cull, Nicholas J

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 2008, Vol.616(1), pp.6-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716207312143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy: Seven lessons for its future from its past

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2010, Vol.6(1), p.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2010.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a reputation; sharing an environment: Architecture and public diplomacy at the Venice Biennale of architecture, 2014

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2015, Vol.11(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2015.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging foreign publics in the age of Trump and Putin: Three implications of 2016 for public diplomacy

Cull, Nicholas

Place Branding and Public Diplomacy, Nov 2016, Vol.12(4), pp.243-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/s41254-016-0052-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries: Representing the Periphery : Louis Clerc, Nikolas Glover and Paul Jordan. Brill/Nijhoff, Leiden and Boston, 2015, ISBN 978-90-04-30548-9

Cull, Nicholas

Place Branding and Public Diplomacy, August 2016, Vol.12(F0020002), pp.232-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989–2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989–2001

Cull, Nicholas

ISBN: 978-1-137-31082-8 ; E-ISBN: 978-1-137-10536-3 ; DOI: 10.1057/9781137105363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound Diplomacy: Music and Emotions in Transatlantic Relations, 1850-1920 (Book Review)

Cull, Nicholas J.

The Journal of American History, 1 June 2010, Vol.97(1), pp.223-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books

Adams, Robert Mcc. ; Strachan, Hew ; Sheldon, R. M. ; Laracy, Hugh ; Eckstein, Arthur M. ; Chibnall, Marjorie ; Collins, Roger ; Fernández-Armesto, Felipe ; Norris, John ; Perdue, Peter C. ; Burkholder, Mark A. ; Murrin, John M. ; Burrows, Simon ; Webb, Paul ; Denoon, Donald ; Fox, James J. ; Huffman, James L. ; Greenhalgh, Elizabeth ; Höbelt, Lothar ; Hsu, Madeline Y. ; Martin, Phyllis M. ; Mahajan, Sneh ; Goetschel, Laurent ; Bond, Brian ; Winter, Jay ; Day, David ; Millen, Raymond ; Carabot, Philip ; Turner, Henry Ashby ; Morton, Desmond ; Ninkovich, Frank ; Cull, Nicholas J. ; Lee, Sabine ; Carapico, Sheila ; Ovendale, Ritchie ; Share, Michael ; Carmichael, Cathie ; English, Robert D. ; Lebow, Richard Ned ; Mcleod, Mark W. ; Krepon, Michael ; Owram, Doug ; Smith, Peter J. ; Spruyt, Hendrik ; Karsten, Peter ; Simpson, Bradley R. ; Mayers, David ; Zhai, Qiang ; Sluglett, Peter ; Ray, James Lee ; Klinghoffer, Arthur Jay ; Kent, John ; Walt, Stephen M. ; Flanders, M. June ; Thompson, William R. ; Wallerstein, Immanuel

The International History Review, 01 June 2004, Vol.26(2), p.349-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0707-5332 ; E-ISSN: 1949-6540 ; DOI: 10.1080/07075332.2004.9641034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989 (Book Review)

Winkler, Allan M.

The Journal of American History, 1 June 2009, Vol.96(1), pp.285-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967 ; DOI: 10.2307/27694864

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Reviews of Books:Churchill's Cold War: The Politics of Personal Diplomacy Klaus Larres
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books:Churchill's Cold War: The Politics of Personal Diplomacy Klaus Larres

Dumbrell, John

The American Historical Review, 06/2003, Vol.108(3), pp.918-918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/529734

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2007  (2)
 3. 2008đến2009  (5)
 4. 2010đến2012  (8)
 5. Sau 2012  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (22)
 2. Bình xét khoa học  (5)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (27)
 2. German  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cull, Nicholas J.
 2. Cull, Nicholas
 3. Cull, N.J.
 4. Nicholas J Cull
 5. Cull, Nj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...