skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cull, Nicholas J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Long Road to Public Diplomacy 2.0: The Internet in US Public Diplomacy

Cull, Nicholas J.

International Studies Review, March 2013, Vol.15(1), pp.123-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: 10.1111/misr.12026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy: taxonomies and histories.(Section One: Theorizing Public Diplomacy)(Author abstract)

Cull, Nicholas J.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, 2008, Vol.616, p.31(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A region speaks: Nordic public diplomacy in historical context

Cull, Nicholas J.

Place Branding and Public Diplomacy, 2016, Vol.12(2-3), p.152(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in a Changing World

Cowan, Geoffrey ; Cull, Nicholas J;

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 2008, Vol.616(1), pp.291-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716208314503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speeding the Strange Death of American Public Diplomacy: The George H. W. Bush Administration and the U.S. Information Agency*

Cull, Nicholas J.

Diplomatic History, January 2010, Vol.34(1), pp.47-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.2009.00832.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a reputation; sharing an environment: Architecture and public diplomacy at the Venice Biennale of architecture, 2014

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2015, Vol.11(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2015.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging foreign publics in the age of Trump and Putin: Three implications of 2016 for public diplomacy

Cull, Nicholas

Place Branding and Public Diplomacy, Nov 2016, Vol.12(4), pp.243-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/s41254-016-0052-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries: Representing the Periphery : Louis Clerc, Nikolas Glover and Paul Jordan. Brill/Nijhoff, Leiden and Boston, 2015, ISBN 978-90-04-30548-9

Cull, Nicholas

Place Branding and Public Diplomacy, August 2016, Vol.12(F0020002), pp.232-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989–2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989–2001

Cull, Nicholas

ISBN: 978-1-137-31082-8 ; E-ISBN: 978-1-137-10536-3 ; DOI: 10.1057/9781137105363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tightrope to Tomorrow: Reputational Security, Collective Vision and the Future of Public Diplomacy

Cull, Nicholas J

April 2019, Vol.14(1-2), pp.21-35

ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: 10.1163/1871191X-14011014

Toàn văn không sẵn có

11
The Cold War and the United States Information Agency : American Propaganda and Public Diplomacy, 1945–1989
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cold War and the United States Information Agency : American Propaganda and Public Diplomacy, 1945–1989

Cull, Nicholas J.

ISBN: 9780511817151 ; ISBN: 9780521142830 ; ISBN: 9780521819978 ; DOI: 10.1017/CBO9780511817151

Toàn văn không sẵn có

12
The Tightrope to Tomorrow: Reputational Security, Collective Vision and the Future of Public Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tightrope to Tomorrow: Reputational Security, Collective Vision and the Future of Public Diplomacy

Cull, Nicholas J.

The Hague Journal of Diplomacy, 04/22/2019, Vol.14(1-2), pp.21-35

E-ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/1871191X-14011014

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WikiLeaks, public diplomacy 2.0 and the state of digital public diplomacy

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2011, Vol.7(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2011.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pearl Harbor and public diplomacy: 70 years on

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2012, Vol.8(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2012.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Iron Brand: Margaret Thatcher and public diplomacy

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2013, Vol.9(2), p.67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2013.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of the Hillary Clinton era in US public diplomacy

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2013, Vol.9(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2013.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy: Taxonomies and Histories

Cull, Nicholas J

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 2008, Vol.616(1), pp.31-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716207311952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The legacy of the Shanghai Expo and Chinese public diplomacy

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2012, Vol.8(2), p.99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2012.11

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinking and swimming at the Yeosu expo: Public diplomacy and nation branding in South Korea, 2012

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2012, Vol.8(4), p.249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2012.23

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy: Seven lessons for its future from its past

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2010, Vol.6(1), p.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2010.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (4)
 2. 1997đến2003  (3)
 3. 2004đến2008  (28)
 4. 2009đến2012  (11)
 5. Sau 2012  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (30)
 2. Book Chapters  (19)
 3. Bình xét khoa học  (9)
 4. Sách  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40)
 2. German  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cull, Nicholas J
 2. Cull, Nicholas
 3. Cull, N.J.
 4. Nicholas J Cull
 5. Cull, Nj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...