skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Crook, Sharon xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NeuroML: A Language for Describing Data Driven Models of Neurons and Networks with a High Degree of Biological Detail (The NeuroML Model Description Language)

Gleeson, Padraig ; Crook, Sharon ; Cannon, Robert C ; Hines, Michael L ; Billings, Guy O ; Farinella, Matteo ; Morse, Thomas M ; Davison, Andrew P ; Ray, Subhasis ; Bhalla, Upinder S ; Barnes, Simon R ; Dimitrova, Yoana D ; Silver, R. Angus; Friston, Karl J. (Editor)

PLoS Computational Biology, 2010, Vol.6(6), p.e1000815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

libNeuroML and PyLEMS: using Python to combine procedural and declarative modeling approaches in computational neuroscience

Vella, Michael ; Cannon, Robert ; Crook, Sharon ; Davison, Andrew ; Ganapathy, Gautham ; Robinson, Hugh ; Silver, R ; Gleeson, Padraig

Frontiers in Neuroinformatics, Apr 23, 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16625196 ; DOI: 10.3389/fninf.2014.00038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

 1. PMC (PubMed Central)  (2)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. PLoS  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cannon, Robert C.
 2. Silver, R. Angus
 3. Davison, Andrew
 4. Gleeson, Padraig
 5. Davison, Andrew P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...