skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Nhan đề tạp chí: Economist xóa Chủ đề: IMF xóa Năm xuất bản: 1990đến1991 xóa Tác giả/ người sáng tác: Crook, Clive xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF and the World Bank: Until Debt Us Do Part

Crook, Clive

The Economist, Oct 12, 1991, Vol.321(7728), p.S14

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF and the World Bank: Fine Art of Persuasion

Crook, Clive

The Economist, Oct 12, 1991, Vol.321(7728), p.S33

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sisters in the Wood: The IMF and the World Bank

Crook, Clive

The Economist, Oct 12, 1991, Vol.321(7728), p.S1

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...