skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Cristina Soreanu Pecequilo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States And Cuba: An Intermestics Agenda

Pecequilo, Cristina ; Forner, Clarissa

Meridiano 47, Jan/Feb 2015, Vol.16(147), pp.34-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Diplomacia Presidencial De Barack Obama

Pecequilo, Cristina

Meridiano 47, Apr 2009, Vol.10(105), p.12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ofensivas Globais

Pecequilo, Cristina

Meridiano 47, May 2002, Vol.3(22), p.8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilemas Sul-Americanos: O Brasil, O Paraguai E Itaipu

Pecequilo, Cristina ; Althayde Hage, José

Meridiano 47, Jul 2007, Vol.8(84), p.10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bush No Brasil

Pecequilo, Cristina

Meridiano 47, Mar 2007, Vol.8(80), p.11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...