skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Crestani, Fabio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spoken query processing for interactive information retrieval

Crestani, Fabio

Data & Knowledge Engineering, 2002, Vol.41(1), pp.105-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; E-ISSN: 1872-6933 ; DOI: 10.1016/S0169-023X(02)00024-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vocal Access to a Newspaper Archive: Assessing the Limitations of Current Voice Information Access Technology

Crestani, Fabio

Journal of Intelligent Information Systems, Mar 2003, Vol.20(2), p.161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09259902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective search results summary size and device screen size: Is there a relationship?

Sweeney, Simon ; Crestani, Fabio

Information Processing and Management, 2006, Vol.42(4), pp.1056-1074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2005.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PENG: integrated search of distributed news archives

Baillie, Mark ; Crestani, Fabio ; Landoni, Monica

Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 06 August 2006, pp.607-608

ISBN: 1595933697 ; ISBN: 9781595933690 ; DOI: 10.1145/1148170.1148278

Toàn văn không sẵn có

5
Mobile Information Retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Information Retrieval

Crestani, Fabio ; Mizzaro, Stefano ; Scagnetto, Ivan

Series ISSN: 2191-5768 ; ISBN: 978-3-319-60776-4 ; E-ISBN: 978-3-319-60777-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-60777-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Kỷ yếu hội nghị  (1)
  3. Sách  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...