skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Zoology xóa Tác giả/ người sáng tác: Creevey, Chris xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Shape of Supertrees to Come: Tree Shape Related Properties of Fourteen Supertree Methods

Wilkinson, Mark ; Cotton, James A ; Creevey, Chris ; Eulenstein, Oliver ; Harris, Simon R ; Lapointe, Francois - Joseph ; Levasseur, Claudine ; Mcinerney, James O ; Pisani, Davide ; Thorley, Joseph L ; Bininda - Emonds, Olaf

Systematic Biology, 2005, Vol. 54(3), pp.419-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150590949832

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pisani, Davide
  2. Levasseur, Claudine
  3. Creevey, C.
  4. Pisani, D.
  5. Wilkinson, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...