skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Craig, Elizabeth xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Security to Justice? The Development of a More Justice-Oriented Approach to the Realisation of European Minority Rights Standards

Craig, Elizabeth

Netherlands Quarterly of Human Rights, March 2012, Vol.30(1), pp.40-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0519 ; E-ISSN: 2214-7357 ; DOI: 10.1177/016934411203000103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Framework Convention for the Protection of National Minorities and the Development of a 'Generic' Approach to the Protection of Minority Rights in Europe?

Craig, Elizabeth

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(2), pp.307-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X495917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Are The Minorities? The Role of the Right to Self-Identify within the European Minority Rights Framework

Craig, Elizabeth

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2016, Vol.15(2), pp.6-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16175247

Toàn văn sẵn có

4
The Framework Convention for the Protection of National Minorities and the Development of a 'Generic' Approach to the Protection of Minority Rights in Europe?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Framework Convention for the Protection of National Minorities and the Development of a 'Generic' Approach to the Protection of Minority Rights in Europe?

Craig, Elizabeth

International Journal on Minority and Group Rights, 04/01/2010, Vol.17(2), pp.307-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110X495917

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

United in Diversity? On Cultural Diversity, Democracy and Human Rights, written by E.J. Ruiz-Vieytez

Craig, Elizabeth

International Journal on Minority and Group Rights, April 2016, Vol.23(2), pp.271-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02302006

Toàn văn không sẵn có

6
United in Diversity? On Cultural Diversity, Democracy and Human Rights, written by E.J. Ruiz-Vieytez
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

United in Diversity? On Cultural Diversity, Democracy and Human Rights, written by E.J. Ruiz-Vieytez

Craig, Elizabeth

International Journal on Minority and Group Rights, 05/19/2016, Vol.23(2), pp.271-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02302006

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From soft to hard law? Culture, identity, and language issues within the Northern Ireland Bill of Rights process

Craig, Elizabeth

Focaal, 2010, Issue 56, p.35(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-1297

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From soft to hard law? Culture, identity, and language issues within the Northern Ireland Bill of Rights process

Craig, Elizabeth

Focaal, Spring 2010, Vol.2010(56), pp.35-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09201297 ; E-ISSN: 15585263 ; DOI: 10.3167/fcl.2010.560103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Craig, Elizabeth
  2. Craig, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...