skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Coulon, Martial xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic redundancy check‐based detection algorithms for automatic identification system signals received by satellite

Prévost, Raoul ; Coulon, Martial ; Bonacci, David ; Lemaitre, Julia ; Millerioux, Jean‐Pierre ; Tourneret, Jean‐Yves

International Journal of Satellite Communications and Networking, July 2013, Vol.31(4), pp.157-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1542-0973 ; E-ISSN: 1542-0981 ; DOI: 10.1002/sat.1030

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical performance for asynchronous multi-user chaos-based communication systems on fading channels

Kaddoum, Georges ; Coulon, Martial ; Roviras, Daniel ; Chargé, Pascal

Signal Processing, 2010, Vol.90(11), pp.2923-2933 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2010.04.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user receivers for a multiple-access system based on chaotic sequences on unknown asynchronous frequency-selective channels

Coulon, Martial ; Roviras, Daniel

Signal Processing, 2010, Vol.90(2), pp.587-598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2009.07.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user receivers for synchronous and asynchronous transmissions for chaos-based multiple-access systems

Coulon, Martial ; Roviras, Daniel

Signal Processing, 2009, Vol.89(4), pp.583-598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2008.10.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Coulon, Martial
  2. Coulon, M
  3. Roviras, D
  4. Roviras, Daniel
  5. Lemaitre, Julia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...