skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Tác giả/ người sáng tác: Coulon, Fabien xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic Detection of GUI Design Smells: The Case of Blob Listener

Lelli, Valéria ; Blouin, Arnaud ; Baudry, Benoit ; Coulon, Fabien ; Beaudoux, Olivier

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems (EICS'16), pp.263-274

DOI: 10.1145/2933242.2933260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design smell: Automatic detection and refactoring of Blob listeners

Blouin, Arnaud ; Lelli, Valéria ; Baudry, Benoit ; Coulon, Fabien

Information and Software Technology, October 2018, Vol.102, pp.49-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2018.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...