skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Cotton, James S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME DE GESTION THERMIQUE
THERMAL MANAGEMENT SYSTEM

Cotton, James S ; Vanderwees, Doug

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME DE GESTION THERMIQUE
THERMAL MANAGEMENT SYSTEM

Vanderwees, Doug ; Cotton, James S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECHANGEURS THERMIQUES AVEC ELEMENTS ONDULES PLUS RESISTANTS
HEAT EXCHANGERS WITH CORRUGATED HEAT EXCHANGE ELEMENTS OF IMPROVED STRENGTH

Kozdras, Mark S ; Gerges, Ihab E ; Caron, Raymond R ; Cotton, James S ; Duke, Brian Ernest

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECHANGEURS THERMIQUES POURVUS D'ELEMENTS D'ECHANGE THERMIQUE ONDULES PRESENTANT UNE RESISTANCE AMELIOREE
HEAT EXCHANGERS WITH CORRUGATED HEAT EXCHANGE ELEMENTS OF IMPROVED STRENGTH

Duke, Brian E ; Caron, Raymond R ; Cotton, James S ; Gerges, Ihab Edward ; Kozdras, Mark S

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James S
  2. Kozdras, Mark S
  3. Vanderwees, Doug
  4. Caron, Raymond R
  5. Duke, Brian E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...