skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Coteron Uriarte, Jose Ramon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVEMENTS IN THE MANUFACTURING OF TRANSMISSION BELTS

Coteron Uriarte, Jose Ramon

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herstellung von Treibriemen.
Fabrication de courroies de transmission.
Improvements in the manufacturing of transmission belts

Coteron Uriarte, Jose Ramon

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Ngôn ngữ 

  1. French  (1)
  2. German  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...