skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Costas M. Constantinou xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Military Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Military Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.591

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n49

Toàn văn không sẵn có

2
Business diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.564

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n47

Toàn văn không sẵn có

3
Economic Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.552

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n46

Toàn văn không sẵn có

4
Digital Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.540

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n45

Toàn văn không sẵn có

5
Celebrity Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrity Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.530

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n44

Toàn văn không sẵn có

6
Citizen Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.521

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n43

Toàn văn không sẵn có

7
City Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.510

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n42

Toàn văn không sẵn có

8
Conference Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conference Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.499

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n41

Toàn văn không sẵn có

9
Revolutionary Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionary Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.487

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n40

Toàn văn không sẵn có

10
American Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.319

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n27

Toàn văn không sẵn có

11
Pariah Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pariah Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.654

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n54

Toàn văn không sẵn có

12
Indigenous Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.642

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n53

Toàn văn không sẵn có

13
Science Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.628

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n52

Toàn văn không sẵn có

14
Sports Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.617

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n51

Toàn văn không sẵn có

15
Environmental Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.601

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n50

Toàn văn không sẵn có

16
Coercive Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coercive Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.476

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n39

Toàn văn không sẵn có

17
Crisis Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.462

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n38

Toàn văn không sẵn có

18
Public Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.437

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n36

Toàn văn không sẵn có

19
African Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.398

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n33

Toàn văn không sẵn có

20
Religion and Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.577

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n48

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Book Chapters  (54)
  2. Bình xét khoa học  (1)
  3. Sách  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...