skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Costal, Dolors xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GoBIS: An integrated framework to analyse the goal and business process perspectives in information systems

Ruiz, Marcela ; Costal, Dolors ; España, Sergio ; Franch, Xavier ; Pastor, Óscar

Information Systems, October 2015, Vol.53, pp.330-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2015.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. España, S.
  2. Pastor, Óscar
  3. Costal, Dolors
  4. Costal, D.
  5. Franch, Xavier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...