skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Costa, Tommaso xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaussian Mixture Model of Heart Rate Variability (Gaussian Mixture Model of Heart Rate Variability)

Costa, Tommaso ; Boccignone, Giuseppe ; Ferraro, Mario; Bourdon, Jérémie (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37731 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferraro, M
  2. Costa, Tommaso
  3. Costa, T
  4. Boccignone, G
  5. Boccignone, Giuseppe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...