skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Costa, Anna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focusing on C hinese nationalism: an inherently flawed perspective? A reply to A llen C arlson

Costa, Anna

Nations and Nationalism, January 2014, Vol.20(1), pp.93-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12048

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and Nationalism roundtable discussion on Chinese nationalism and national identity.(Report)

Carlson, Allen R. ; Costa, Anna ; Duara, Prasenjit ; Leibold, James ; Carrico, Kevin ; Gries, Peter H. ; Eto, Naoko ; Zhao, Suisheng ; Weiss, Jessica C.

Nations and Nationalism, 2016, Vol.22(3), p.415(32) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; DOI: 10.1111/nana.12232

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and Nationalism roundtable discussion on Chinese nationalism and national identity

Carlson, Allen R. ; Costa, Anna ; Duara, Prasenjit ; Leibold, James ; Carrico, Kevin ; Gries, Peter H. ; Eto, Naoko ; Zhao, Suisheng ; Weiss, Jessica C.

Nations and Nationalism, July 2016, Vol.22(3), pp.415-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12232

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zheng Wang , Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations . New York : Columbia University Press , 2012 , 293pp. £21.38 (hbk)

Costa, Anna

Nations and Nationalism, January 2014, Vol.20(1), pp.184-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12055_8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations - By Zheng Wang.(Report)(Book review)

Costa, Anna

Nations and Nationalism, Jan, 2014, Vol.20(1), p.184(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Britain in the aftermath of the Indonesian invasion of Timor, 1977: the fiction of neutrality and the reality of silent help.(Essay)

Costa, Anna

Pacific Affairs, 2013, Vol.86(1), p.95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X ; DOI: 10.5509/2013861095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Costa, Anna
  2. Costa, A.
  3. Gries, Peter H
  4. Carrico, Kevin
  5. Leibold, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...