skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Koehl, Patrice xóa Tác giả/ người sáng tác: Corringer, Pierre-Jean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrostatics, proton sensor, and networks governing the gating transition in GLIC, a proton-gated pentameric ion channel

Hu, Haidai ; Ataka, Kenichi ; Menny, Anaïs ; Fourati, Zaineb ; Sauguet, Ludovic ; Corringer, Pierre-Jean ; Koehl, Patrice ; Heberle, Joachim ; Delarue, Marc

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 December 2018, Vol.115(52), pp.E12172-E12181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1813378116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. HAL (CCSd)  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Koehl, P
 2. Hu, Haidai
 3. Heberle, Joachim
 4. Delarue, M
 5. Sauguet, Ludovic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...