skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Cơ sở dữ liệu: Dialnet xóa Tác giả/ người sáng tác: Correa, Doris xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using SFL as a tool for analyzing students' narratives/el uso de la linguistica sistemica funcional para analizar las narrativas de los estudiantes.(Report)

Correa, Doris ; Dominguez, Camilo

HOW - A Colombian Journal for Teachers of English, 2014, Vol.21(2), p.112(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-5927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From a Bureaucratic to a Critical-Sociocultural Model of Policymaking in Colombia

Doris Correa ; Jaime Usma Wilches

HOW, 01 October 2013, Vol.20(1), pp.226-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-5927 ; E-ISSN: 0120-5927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...