skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Corduneanu, Ligia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RELATIONSHIP BETWEEN EU AND RUSSIA: SYMBIOSIS OR COMPETITION?

Grigore, Stefan ; Corduneanu, Ligia ; Muschei, Ion

CES Working Papers, 2014, Issue 2A, pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-7693 ; E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grigore, Stefan
  2. Muschei, Ion
  3. Corduneanu, Ligia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...