skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Năm xuất bản: Trước1978 xóa Tác giả/ người sáng tác: Cook, A. H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of the Earth's Gravitational Field from Satellite Orbits: Methods and Results

Cook, A. H.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 13 July 1967, Vol.262(1124), pp.119-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00804614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Royal Society Journals  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...