skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Navarre, David xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Conversy, Stéphane xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving modularity of interactive software with the MDPC Architecture

Conversy, Stéphane ; Barboni, Eric ; Navarre, David ; Palanque, Philippe; Porte, Laurence (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 22 March 2007, Vol.4940 2008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743 ; DOI: 10.1007/978-3-540-92698-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-based engineering of widgets, user applications and servers compliant with ARINC 661 specification

Barboni, Eric ; Conversy, Stéphane ; Navarre, David ; Palanque, Philippe; Porte, Laurence (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 26 July 2006, Vol.4323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743 ; DOI: 10.1007/978-3-540-69554-7_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...