skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Conversi, Daniele xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Conversi, Daniele

Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity

ISBN: 978-0-02-865992-3

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and nationalism

Conversi, Daniele

Journal of Political Ideologies, 01 February 2012, Vol.17(1), p.13-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9317 ; E-ISSN: 1469-9613 ; DOI: 10.1080/13569317.2012.644982

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anarchism, Modernism, and Nationalism: Futurism’s French Connections, 1876–1915

Conversi, Daniele

The European Legacy, 16 November 2016, Vol.21(8), p.791-811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8770 ; E-ISSN: 1470-1316 ; DOI: 10.1080/10848770.2016.1180864

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Despite the crisis: The resilience of intercultural nationalism in Catalonia

Conversi, Daniele ; Jeram, Sanjay

International Migration, April 2017, Vol.55(2), pp.53-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; E-ISSN: 1468-2435 ; DOI: 10.1111/imig.12323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walker Connor (1926–2017), pioneer in the study of nationalism

Conversi, Daniele

Nations and Nationalism, July 2017, Vol.23(3), pp.437-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12331

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irresponsible Radicalisation: Diasporas, Globalisation and Long-Distance Nationalism in the Digital Age

Conversi, Daniele

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 November 2012, Vol.38(9), p.1357-1379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2012.698204

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching and Learning Guide for: Democracy and Nationalism

Conversi, Daniele

Sociology Compass, January 2010, Vol.4(1), pp.89-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-9020 ; E-ISSN: 1751-9020 ; DOI: 10.1111/j.1751-9020.2009.00258.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
War and Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and Nationalism

Conversi, Daniele

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.363-370

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.96038-0

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and Nationalism

Conversi, Daniele

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

ISBN: 978-0-08-097087-5

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between the hammer of globalization and the anvil of nationalism: Is Europe's complex diversity under threat?

Conversi, Daniele

Ethnicities, February 2014, Vol.14(1), pp.25-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796813487727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and Nationalism by Ernest Gellner.(Author abstract)

Conversi, Daniele

Nations and Nationalism, April, 2007, Vol.13(2), p.341(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homogenisation, nationalism and war: should we still read Ernest Gellner? *

Conversi, Daniele

Nations and Nationalism, July 2007, Vol.13(3), pp.371-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2007.00292.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic nationalism, immigration and political violence: Notes from the Basque case

Conversi, Daniele

Ethnic and Racial Studies, 01 July 1989, Vol.12(3), p.401-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1989.9993643

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art, Nationalism and War: Political Futurism in Italy (1909–1944

Conversi, Dr Daniele

Sociology Compass, January 2009, Vol.3(1), pp.92-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-9020 ; E-ISSN: 1751-9020 ; DOI: 10.1111/j.1751-9020.2008.00185.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Boundaries, and Violence

Conversi, Daniele

Millennium - Journal of International Studies, December 1999, Vol.28(3), pp.553-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-8298 ; E-ISSN: 1477-9021 ; DOI: 10.1177/03058298990280030901

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can nationalism studies and ethnic/racial studies be brought together?

Conversi, Daniele

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 July 2004, Vol.30(4), p.815-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/13691830410001699649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ernest Gellner as Critic of Social Thought: Nationalism, Closed Systems and the Central European Tradition

Conversi, Daniele

Nations and Nationalism, October 1999, Vol.5(4), pp.565-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1354-5078.1999.00565.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnonationalism in the Contemporary World: Walker Connor and the Study of Nationalism

Kaya, Ayhan

Nations and Nationalism, July 2005, Vol.11(3), pp.467-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1354-5078.2005.214_3.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reassessing current theories of nationalism: Nationalism as boundary maintenance and creation

Conversi, Daniele

Nationalism and Ethnic Politics, 01 March 1995, Vol.1(1), p.73-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537119508428421

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Nationalism and Culture: A Social Critique of Liberal Monoculturalism

Conversi, Daniele

Sociology Compass, January 2008, Vol.2(1), pp.156-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-9020 ; E-ISSN: 1751-9020 ; DOI: 10.1111/j.1751-9020.2007.00063.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến2001  (9)
 3. 2002đến2006  (10)
 4. 2007đến2014  (22)
 5. Sau 2014  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Conversi, Daniele
 2. Conversi, D
 3. Kuzio, Taras
 4. Kaya, Ayhan
 5. Levene, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...