skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Holden, Constance xóa Năm xuất bản: 1991đến2004 xóa Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Miscellaneous Sciences (So) xóa Tác giả/ người sáng tác: Constance Holden xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NIMH takes a new tack, upsetting behavioral researchers: basic behavioral scientists are feeling the squeeze as Thomas Insel makes a top priority of "translational" research.(Behavioral Science)

Holden, Constance

Science, Oct 22, 2004, Vol.306(5696), p.602(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violence of the Lambs.(violent behaviour a combination of genetic and environmental influences)

Holden, Constance

Science, July 28, 2000, Vol.289(5479), p.580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging studies show how brain thinks about pain.(Neuroscience)

Holden, Constance

Science, Feb 20, 2004, Vol.303(5661), p.1121(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going head-to-head over Boas's data. (Anthropology).(cranial shape, environmental aspects)

Holden, Constance

Science, Nov 1, 2002, Vol.298(5595), p.942(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjecting Belief to the Scientific Method.(Sir John Templeton's influence on study of science and religion)

Holden, Constance

Science, May 21, 1999, Vol.284(5418), p.1257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Contentment Masks Gender Gap In First AAAS Salary and Job Survey

Holden, Constance

Science, Oct 12, 2001, Vol.294(5541), p.396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAO and DOD get into a cat fight. (General Accounting Office, Department of Defense; controversy over Michael Carey's use of cats for head wound research)

Holden, Constance

Science, Jan 18, 1991, Vol.251(4991), p.265(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future brightening for depression treatments.(News)

Holden, Constance

Science, Oct 31, 2003, Vol.302(5646), p.810(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stem cell researchers mull ideas for self-regulation.(Bioethics)

Holden, Constance

Science, Oct 22, 2004, Vol.306(5696), p.586(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Constance Holden
  2. Holden, Constance
  3. Holden, C.
  4. Holden C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...