skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of the History of Sport xóa Tác giả/ người sáng tác: Connolly, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Amplification and De-Amplification of Amateurism and Professionalism in the Gaelic Athletic Association

Connolly, John ; Dolan, Paddy

The International Journal of the History of Sport, 01 April 2013, Vol.30(8), pp.853-870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2012.763031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Connolly, John
  2. Dolan, P
  3. Connolly, J.
  4. Dolan, Paddy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...