skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Endometriosis xóa Chủ đề: Cytokines xóa Tác giả/ người sáng tác: Conduit-Hulbert, S A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral biomarkers of endometriosis: a systematic review

May, K E ; Conduit-Hulbert, S A ; Villar, J ; Kirtley, S ; Kennedy, S H ; Becker, C M

Human reproduction update, 2010, Vol.16(6), pp.651-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2369 ; PMID: 20462942 Version:1 ; DOI: 10.1093/humupd/dmq009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Villar, J.
  2. Kirtley
  3. Becker, C. M
  4. Kirtley, S.
  5. Conduit-Hulbert, S.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...