skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Comer Douglas C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism and archaeological heritage management at Petra driver to development or destruction

Comer Douglas C

Springer; 2012 - (306.4619)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism and archaeological heritage management at Petra driver to development or destruction

Comer Douglas C

Springer; 2012 - (939.48 COM 2012)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...