skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Colomer, Pere xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal curing of polymer layered silicate nanocomposites based upon epoxy resin by means of anionic homopolymerisation

Roman, Frida ; Calventus, Yolanda ; Colomer, Pere ; Hutchinson, John M.

Thermochimica Acta, Dec 20, 2013, Vol.574, p.98(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of nanostructural development in epoxy polymer layered silicate nanocomposites from the interpretation of differential scanning calorimetry and dielectric spectroscopy

Roman, Frida ; Calventus, Yolanda ; Colomer, Pere ; Hutchinson, John M.

Thermochimica Acta, August 10, 2012, Vol.541, p.76(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Hyperbranched Poly(ethyleneimine) Polymers of Different Molecular Weight and Their Interaction with Epoxy Resin

Román, Frida ; Colomer, Pere ; Calventus, Yolanda ; Hutchinson, John M

Materials (Basel, Switzerland), 09 March 2018, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-1944 ; PMID: 29522480 Version:1 ; DOI: 10.3390/ma11030410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal curing of polymer layered silicate nanocomposites based upon epoxy resin by means of anionic homopolymerisation

Román, Frida ; Calventus, Yolanda ; Colomer, Pere ; Hutchinson, John M

Thermochimica Acta, 20 December 2013, Vol.574, pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/j.tca.2013.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the Molecular Dynamics of Multiarm Star Polymers with a Poly(ethyleneimine) Core and Poly(lactide) Multiarms

Román, Frida ; Colomer, Pere ; Calventus, Yolanda ; Hutchinson, John M; Hu, Ming (editor)

Materials, 2017, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma10020127 ; PMCID: 5459105 ; PMID: 28772486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Mobility in Hyperbranched Polymers and Their Interaction with an Epoxy Matrix

Román, Frida ; Colomer, Pere ; Calventus, Yolanda ; Hutchinson, John M; Anzai, Jun-ichi (editor)

Materials, 2016, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma9030192 ; PMCID: 5456660 ; PMID: 28773319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of nanostructural development in epoxy polymer layered silicate nanocomposites from the interpretation of differential scanning calorimetry and dielectric spectroscopy

Román, Frida ; Calventus, Yolanda ; Colomer, Pere ; Hutchinson, John M

Thermochimica Acta, 10 August 2012, Vol.541, pp.76-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/j.tca.2012.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Calventus, Yolanda
  2. Hutchinson, John M.
  3. Colomer, Pere
  4. Calventus, Y.
  5. Román, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...