skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Colombo, A L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryptic and rare Aspergillus species in Brazil: prevalence in clinical samples and in vitro susceptibility to triazoles

Negri, C E ; Gonçalves, S S ; Xafranski, H ; Bergamasco, M D ; Aquino, V R ; Castro, P T O ; Colombo, A L

Journal of clinical microbiology, October 2014, Vol.52(10), pp.3633-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-660X ; PMID: 25078909 Version:1 ; DOI: 10.1128/JCM.01582-14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invasive fungal diseases in haematopoietic cell transplant recipients and in patients with acute myeloid leukaemia or myelodysplasia in Brazil

Nucci, M. ; Garnica, M. ; Gloria, A. B. ; Lehugeur, D. S. ; Dias, V. C. H. ; Palma, L. C. ; Cappellano, P. ; Fertrin, K. Y. ; Carlesse, F. ; Simões, B. ; Bergamasco, M. D. ; Cunha, C. A. ; Seber, A. ; Ribeiro, M. P. D. ; Queiroz‐Telles, F. ; Lee, M. L. M. ; Chauffaille, M. L. ; Silla, L. ; De Souza, C. A. ; Colombo, A. L.

Clinical Microbiology and Infection, August 2013, Vol.19(8), pp.745-751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1198-743X ; E-ISSN: 1469-0691 ; DOI: 10.1111/1469-0691.12002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bergamasco, M D
  2. Colombo, A L
  3. Carlesse, F
  4. Cappellano, P
  5. Lehugeur, D S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...