skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Collins, Gary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of teamwork training on team performance and clinical outcome in elective orthopaedic surgery: a controlled interrupted time series study

Morgan, Lauren ; Hadi, Mohammed ; Pickering, Sharon ; Robertson, Eleanor ; Griffin, Damian ; Collins, Gary ; Rivero-Arias, Oliver ; Catchpole, Ken ; Mcculloch, Peter ; New, Steve

BMJ Open, 18 April 2015, Vol.5(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-6055 ; E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2014-006216 ; PMID: 25897025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality Improvement in Surgery Combining Lean Improvement Methods with Teamwork Training: A Controlled Before-After Study

Robertson, Eleanor ; Morgan, Lauren ; New, Steve ; Pickering, Sharon ; Hadi, Mohammed ; Collins, Gary ; Rivero Arias, Oliver ; Griffin, Damian ; Mcculloch, Peter

PloS one, 2015, Vol.10(9), pp.e0138490 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26381643 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0138490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective prevention of thromboembolic complications in emergency surgery patients using a quality improvement approach

Kreckler, Simon ; Morgan, Robert D ; Catchpole, Ken ; New, Steve ; Handa, Ashok ; Collins, Gary ; Mcculloch, Peter

BMJ Quality & Safety, 24 November 2013, Vol.22(11), p.916 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2013-001855 ; PMID: 23708440

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combined teamwork training and work standardisation intervention in operating theatres: controlled interrupted time series study

Morgan, Lauren ; Pickering, Sharon P ; Hadi, Mohammed ; Robertson, Eleanor ; New, Steve ; Griffin, Damian ; Collins, Gary ; Rivero-Arias, Oliver ; Catchpole, Ken ; Mcculloch, Peter

BMJ Quality & Safety, 22 February 2015, Vol.24(2), p.111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2014-003204 ; PMID: 25053827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capturing intraoperative process deviations using a direct observational approach: the glitch method

Morgan, Lauren ; Robertson, Eleanor ; Hadi, Mohammed ; Catchpole, Ken ; Pickering, Sharon ; New, Steve ; Collins, Gary ; Mcculloch, Peter

BMJ Open, 25 November 2013, Vol.3(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-6055 ; E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2013-003519 ; PMID: 24282244

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Collins, Gary
  2. Collins, G.
  3. Mcculloch, Peter
  4. New, Steve
  5. New, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...