skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Software & Systems Modeling xóa Chủ đề: Business Information Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Collet, Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction and evolution of architectural variability models in plugin-based systems

Acher, Mathieu ; Cleve, Anthony ; Collet, Philippe ; Merle, Philippe ; Duchien, Laurence ; Lahire, Philippe

Software & Systems Modeling, 2014, Vol.13(4), pp.1367-1394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0364-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cleve, Anthony
  2. Merle, Philippe
  3. Duchien, L
  4. Merle, P.
  5. Collet, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...