skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Tác giả/ người sáng tác: Coker, Jane xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update: immigration.(United Kingdom)

Coker, Jane

Solicitors Journal, Sept 21, 2010, Vol.154(35), p.23(2)

ISSN: 0038-1047

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK Government's immigration proposals disregard human rights

Gill, Paramjit S ; Coker, Jane ; Jones, David

The Lancet, 1998, Vol.352(9138), pp.1468-1468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)61292-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update: immigration.(United Kingdom)

Coker, Jane

Solicitors Journal, Sept 15, 2009, Vol.153(34), p.23(2)

ISSN: 0038-1047

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update: immigration.(United Kingdom)

Coker, Jane

Solicitors Journal, April 7, 2009, Vol.153(13), p.20(2)

ISSN: 0038-1047

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New asylum standards.(United Kingdom)

Coker, Jane

Solicitors Journal, Oct 13, 2006, Vol.150(39), p.1321(2)

ISSN: 0038-1047

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Lancet  (1)
  2. Solicitors Journal  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Coker, Jane
  2. Coker, J.
  3. Gill, Paramjit
  4. Gill, P.S.
  5. Jones, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...