skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Today xóa Tác giả/ người sáng tác: Cohen, Steven xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A few of my favorite tools.(Google Chrome and Mozilla Firefox)(Product/service evaluation)(Viewpoint essay)

Cohen, Steven M.

Information Today, April, 2010, Vol.27(4), p.19(1)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Firefox add-ons can get you on the plane first.(Library Stuff Revisited)(Viewpoint essay)

Cohen, Steven M.

Information Today, Nov, 2008, Vol.25(10), p.20(1)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wait a minute ...(Library Stuff Revisited)

Cohen, Steven M.

Information Today, Oct, 2008, Vol.25(9), p.20(1)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cohen, Steven
  2. Cohen, Steven M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...