skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: Asian History xóa Tác giả/ người sáng tác: Cohen, Paul A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Discovering history in China American historical writing on the recent Chinese past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering history in China American historical writing on the recent Chinese past

Cohen, Paul A

E-ISBN 9780231151924 ; E-ISBN 9780231151931

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. iG Library Premium Collection  (1)
  2. JSTOR Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cohen, Paul A.
  2. Paul A. Cohen
  3. Cohen, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...