skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Ieee Computer Graphics And Applications xóa Tác giả/ người sáng tác: Cohe, Aurelie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touch-based interfaces for interacting with 3D content in public exhibitions

Hachet, Martin ; De La Rivière, Jean-Baptiste ; Laviole, Jérémy ; Cohé, Aurélie ; Cursan, Sébastien

IEEE computer graphics and applications, 2013, Vol.33(2), pp.80-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 24807943 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2013.34

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...