skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Coatrieux, Gouenou xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated multimedia electronic patient record and graph-based image information for cerebral tumors

Puentes, John ; Batrancourt, Bénédicte ; Atif, Jamal ; Angelini, Elsa ; Lecornu, Laurent ; Zemirline, Abdelhamid ; Bloch, Isabelle ; Coatrieux, Gouenou ; Roux, Christian

Computers in Biology and Medicine, 2008, Vol.38(4), pp.425-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4825 ; DOI: 10.1016/j.compbiomed.2008.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...