skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa Tác giả/ người sáng tác: Clement, Sanne Lund xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identitet i Danmark (ISSP 2013); National Identity in Denmark (ISSP 2013)

Clement, Sanne Lund

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-28888

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danskerne og fritidslivet (ISSP 2007); Leisure Time and Sports in Denmark (ISSP 2007)

Clement, Sanne Lund

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-19222

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark; The International Social Survey Programme - ISSP 2014 - Being a resident in Denamrk

Clement, Sanne Lund

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-30460

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Clement, Sanne Lund

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...