skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Joe Alper xóa Tác giả/ người sáng tác: Claudia Grossmann xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

2
Issues Overview for Observational Studies in Clinical Research
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues Overview for Observational Studies in Clinical Research

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

3
Engaging the Issue of Bias
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging the Issue of Bias

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

4
Generalizing Randomized Clinical Trial Results to Broader Populations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalizing Randomized Clinical Trial Results to Broader Populations

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

5
Detecting Treatment-Effect Heterogeneity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting Treatment-Effect Heterogeneity

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

6
Predicting Individual Responses
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Individual Responses

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

7
Strategies Going Forward
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies Going Forward

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

8
Common Themes for Progress
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common Themes for Progress

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

9
Appendix C: Workshop Participants
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix C: Workshop Participants

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

10
Appendix B: Workshop Agenda
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: Workshop Agenda

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

11
Appendix A: Biographies of Workshop Speakers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: Biographies of Workshop Speakers

Joe Alper (Editor) ; Claudia Grossmann (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Roundtable on Value and Science-Driven Health Care (Corporate Author) ; A Learning Health System Activity (Corporate Author)

ISBN: 9780309290814 ; ISBN: 0309290813 ; E-ISBN: 9780309290821 ; E-ISBN: 0309290821

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Claudia Grossmann
  2. Institute of Medicine
  3. Roundtable on Value and Science-Driven Health Care
  4. A Learning Health System Activity
  5. Joe Alper

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...