skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Chủ đề: Mothers xóa Tác giả/ người sáng tác: Clarke-Stewart, K. Alison xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

And Daddy Makes Three: The Father's Impact on Mother and Young Child

Clarke-Stewart, K. Alison

Child Development, 1 June 1978, Vol.49(2), pp.466-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1128712

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Replication of Mother-Child Relations at Two Years of Age

Clarke-Stewart, K. Alison ; Vanderstoep, Laima P. ; Killian, Grant A.

Child Development, 1 September 1979, Vol.50(3), pp.777-793 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1128945

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...