skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: HT Communities. Classes. Races xóa Tác giả/ người sáng tác: Clarke, Amelia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-Stakeholder partnerships (SDG#17) as a means of achieving sustainable communities and cities (SDG#11).

MacDonald, Adriane ; Clarke, Amelia ; Huang, Lei ; Roseland, Mark ; Seitanidi, Maria May; Filho, W. Leal

ISBN: 978-3-319-63006-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seitanidi, Maria May
  2. MacDonald, Adriane
  3. Huang, Lei
  4. Filho, W. Leal
  5. Clarke, Amelia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...