skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: War xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Politics xóa Tác giả/ người sáng tác: Clare, Joe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic Audiences and Strategic Interests

Clare, Joe

The Journal of Politics, 2007, Vol.69(3), pp.732-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.1111/j.1468-2508.2007.00571.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joe Clare
  2. Clare, Joe
  3. Clare, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...