skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Claggett, William xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Strength in the United States: 1872-1996; Archival Version

David, Paul T. ; Claggett, William

DOI: 10.3886/ICPSR06895 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR06895.v1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Strength in the United States: 1872-1996; Version 1

David, Paul T. ; Claggett, William

DOI: 10.3886/ICPSR06895.v1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Claggett, William
  2. David, Paul T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...