skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản Claassen, Manfred xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Estimation of Absolute Protein Quantities of Unlabeled Samples by Selected Reaction Monitoring Mass Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of Absolute Protein Quantities of Unlabeled Samples by Selected Reaction Monitoring Mass Spectrometry

Ludwig, C. ; Claassen, M. ; Schmidt, A. ; Aebersold, R.

Molecular & Cellular Proteomics, 03/01/2012, Vol.11(3), pp.M111.013987-M111.013987 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M111.013987

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Absolute quantification of microbial proteomes at different states by directed mass spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absolute quantification of microbial proteomes at different states by directed mass spectrometry

Schmidt, A. ; Beck, M. ; Malmstrom, J. ; Lam, H. ; Claassen, M. ; Campbell, D. ; Aebersold, R.

Molecular Systems Biology, 01/01/2011, Vol.7(1), pp.510-510 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-4292 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/msb.2011.37

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The quantitative proteome of a human cell line
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quantitative proteome of a human cell line

Beck, M. ; Schmidt, A. ; Malmstroem, J. ; Claassen, M. ; Ori, A. ; Szymborska, A. ; Herzog, F. ; Rinner, O. ; Ellenberg, J. ; Aebersold, R.

Molecular Systems Biology, 01/01/2011, Vol.7(1), pp.549-549 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-4292 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/msb.2011.82

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Protein Identification False Discovery Rates for Very Large Proteomics Data Sets Generated by Tandem Mass Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Identification False Discovery Rates for Very Large Proteomics Data Sets Generated by Tandem Mass Spectrometry

Reiter, L. ; Claassen, M. ; Schrimpf, S. P. ; Jovanovic, M. ; Schmidt, A. ; Buhmann, J. M. ; Hengartner, M. O. ; Aebersold, R.

Molecular & Cellular Proteomics, 11/01/2009, Vol.8(11), pp.2405-2417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M900317-MCP200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.
  2. Aebersold, Ruedi
  3. Claassen, M.
  4. Schmidt, Alexander
  5. Aebersold, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...