skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Cioflâncă, Adrian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTISEMITISMUL CA FALSĂ ȘTIINȚĂ. ȘAMA SALZBERGER VS. NICOLAE PAULESCU

Cioflâncă, Adrian

Anuarul Institutului de Istorie »A.D. Xenopol« - Iaşi, 2014, Vol.LI(Supl.2), pp.117-131

ISSN: 1221-3705

Toàn văn không sẵn có

2
Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa
Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa

Tismăneanu, Vladimir ; Donskis, Leonidas ; Rahi-Tamm, Aigi ; Maripuu, Meelis ; Saueauk, Meelis ; Poom, Raimo ; Poom, Uve ; Medvecký, Matej ; Navrátil, Pavel ; Ripka, Vojtěch ; Tolz, Vladimir ; Deletant, Dennis ; Vultur, Smaranda ; Pavelescu, Alina ; Vasile, Cristian ; Roske, Octavian ; Cioflâncă, Adrian ; Vukov, Nikolai ; Ticu, Octavian ; Varta, Ion ; Varta, Tatiana ; Negru, Gheorghe ; Tașcă, Mihai ; Olaru-Cemîrtan, Viorica ; Felea, Aurelia ; Postică, Elena ; Enciu, Nicolae ; Chircă, Sergiu ; Cașu, Igor ; Tihonov, Ludmila ; Musteaţă, Sergiu ; Negură, Petru ; Dragnev, Demir ; Parasca, Pavel ; Șarov, Igor ; Cușco, Andrei; Musteaţă, Sergiu (Editor) ; Cașu, Igor (Editor)

ISBN: 9789975796910 ; ISBN: 9975796915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cioflâncă, Adrian
  2. Enciu, Nicolae
  3. Poom, Raimo
  4. Dragnev, Demir
  5. Postică, Elena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...