skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Cimino, Mario G C A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Stigmergy to Distinguish Event-Specific Topics in Social Discussions

Mario G. C. A. Cimino ; Alessandro Lazzeri ; Witold Pedrycz ; Gigliola Vaglini

Sensors, 01 July 2018, Vol.18(7), p.2117 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s18072117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cimino, Mgca
  2. Vaglini, G
  3. Lazzeri, Alessandro
  4. Cimino, Mario G C A
  5. Alessandro Lazzeri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...