skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Cierco, Teresa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Europeanization on the Minority Rights in Serbia: The Roma Minority

Cierco, Teresa

International Journal on Minority and Group Rights, August 2018, Vol.25(3), pp.458-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02502005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Europeanization on Minority Rights in Serbia: The Roma Minority

Cierco, Teresa

International Journal on Minority and Group Rights, May 2017, Vol.24(2), pp.123-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15685373-124021019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Europeanization on the Minority Rights in Serbia: The Roma Minority

Cierco, Teresa

International Journal on Minority and Group Rights, Spring, 2019, Vol.26(2), p.306-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to "The Limits of Europeanization on the Minority Rights in Serbia: The Roma Minority" [25:3 International Journal of Minority and Group Rights (2018) pp. 458-484]

Cierco, Teresa

International Journal on Minority and Group Rights, February 2019, Vol.26(2), pp.305-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02602009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights promotion in Serbia: a difficult task for the European Union

Cierco, Teresa

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2011, Vol.54(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292011000100009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the gap: the Serbian struggle for good governance

Cierco, Teresa

Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 03 May 2016, Vol.24(2), pp.113-129

ISSN: 2573-9638 ; E-ISSN: 2573-9646 ; DOI: 10.1080/0965156X.2016.1219159

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Society in Macedonia's Democratization Process

Cierco, Teresa

Journal of Contemporary European Studies, 01 June 2013, Vol.21(2), pp.202-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-2804 ; E-ISSN: 1478-2790 ; DOI: 10.1080/14782804.2013.815464

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The european union neighbourhood : challenges and opportunities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The european union neighbourhood : challenges and opportunities

Teresa Cierco

E-ISBN 9781409457237 ; E-ISBN 9781409457244 ; E-ISBN 9781472408143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RETRACTED: Public administration reform in Macedonia

Cierco, Teresa

Communist and Post-Communist Studies, December 2013, Vol.46(4), pp.481-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2013.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2015  (3)
 3. 2016đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (2)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cierco, Teresa
 2. Cierco, T
 3. Cierco, TM
 4. Cierco, Teresa Maria
 5. Cierco, T.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...