skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Geology xóa Tác giả/ người sáng tác: Cidu, Rosa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thallium-Belastung in dem Entwässerungssystem des Bergbaues Raibl (Ostalpen, Italien) ; Contaminación con talio en el sistema de drenaje en la mina Raibl (Alpes del Este, Italia) ; 莱贝(Raibl)铅锌矿矿山废水及附近河流中的铊污染(东阿尔卑斯山,意大利)
Thallium Contamination in the Raibl Mine Site Stream Drainage System (Eastern Alps, Italy)

Petrini, Riccardo ; Cidu, Rosa ; Slejko, Francesca

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.55-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0346-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petrini, R.
  2. Slejko, Francesca F.
  3. Slejko, Francesca
  4. Cidu, R.
  5. Slejko, F.F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...